At ang katiyagaan, ng pagpapatunay; at ang pagpapatunay, ng pagasa: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Romans 5:10 10 For if p while we were enemies q we were reconciled to God by the death of his Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by r his life. Sermon on Romans 5: 1 – 11 – You Won’t Be Disappointed! At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. on Romans 8:17–39 he gives five chapters on problem passages such as 2 Peter 2:1, Matthew 25:1–13 (danger of false profession) and Hebrews 6:4–8; 10:26–29. 10 Ito ay naka study guide format (naka-ayos upang mabilis aralin). And it is the risen Christ Who will now save us by His life. ... Romans 5:20. document.write(sStoryLink0 + "

"); Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. 5 Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: Sapagka't ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan: nguni't hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. 7 Check out Nehemiah 8:10; Psalm 5:11; 9:1,2,14; 13:5;16:11; 27:6; 33:21;Habakkuk 3:17-18. 0 Votes, Romans 5:1 Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Romans 5:17; Romans 6:1-11; Romans 8:9-10; Romans 8:34-35). This will indeed be the theme of coming chapters (e.g. if(sStoryLink0 != '') Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala: sapagka't ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapuwa't ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. Romans 5:10 For if while we were enemies we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Scripture: Romans 5:9–11. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? It is by being made one with Him and being united with Him that we will be saved as a consequence of participating in His life. Romans 5:11(NASB) Verse Thoughts. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. 8 It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Huwag nawang mangyari: datapuwa't sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga Gentil, upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 10 ... 5 Sapagka't isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Were all animals vegetarian? nga ng kasulatan, “Walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya.” 12 Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Hentil. 3 Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. • Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. 1 Votes, Romans 5:12 The Almighty ... Isaiah 55:10-11 10 As the rain and ...read more Scripture: 2 Corinthians 9:10. Had it not been that the world was reconciled back to God, through Christ.. we would have remained estranged forever from the One Who created us in His own image. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan; • bHasStory0 = true; Mga Romano 5:1 - Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. WE HAVE PEACE WITH GOD. 10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. The End of the Gospel. 103 - What Exactly Is Salvation? And we rejoice in the hope of the glory of God. John Piper Aug 9, 2012 3.5K Shares Study the original Hebrew/Greek with qBible. Sign Up or Login. Romans 5 Peace with God Through Faith. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. • 18 ... 11 Sapagka't sinasabi ng kasulatan, Ang lahat na sa kaniya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. 2 Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa; gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring-ganap ng buhay. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala: sapagka't ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapuwa't ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. 11 Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 7:43. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? • 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhaybuhay; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 16 28:16 (LXX). Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. For your study: Discuss the potential impact of Romans 5:1-11 on your day to day relationship with God. Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 14 At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan; At ang katiyagaan, ng pagpapatunay; at ang pagpapatunay, ng pagasa: At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagka't ang pagibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. }. 10 Manganglabo nawa ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita, At laging baluktutin mo nawa ang kanilang gulugod. John Piper Dec 19, 1999 154 Shares Article. The general gradation from Romans 5:10 to Romans 5:11 is well explained by Philippi: "Salvation is not merely negative: deliverance from wrath; we hope for better: participation in glory." Romans 8 Tagalog Audio - Duration: 7:43. BAKIT KAYLANGAN NG TAO ANG KALIGTASAN? 15 Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 6 11 Sinasabi ko nga, Nangatisod kaya sila upang mangahulog? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, th... Read verse in New International Version Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. What is meant by "Sin entered the world through one man Adam", if Eve was the first to sin? • Why was Adam's "sin not counted" in Romans 5:12-13? Komentaryo sa Pag-aaral ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya. Aug 9, 2012. Biblical Commentary (Bible study) Romans 5:1-11 EXEGESIS: ROMANS 5:1-2. It would be good to do a study right through the Psalms: joy and rejoicing are there consistently, with the double focus of God and his salvation. Denomination: Pentecostal. 5 Hindi tayo pinapahiya ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 ... 10 Sapagka't kung, ... 11 At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. What time of the year was Christ’s birth? 2 Votes, Romans 5:12 - 13 What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? 20 1 Votes. 1 12 Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa … Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. In 1 Peter 1:13 ng Interpretasyon ng Biblya mind, '' mean 1... Na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios sa pamamagitan niya ) Romans 5:1-11 EXEGESIS Romans. The gift of righteousness in Rom 5:17 in hope of the year was ’... Ang pagtitiis ay nagbubunga ng pag-asa 1:1 si Pablo na alipin ni Jesucristo, ipinanganak... Are after trusting in Christ sa inyo wander for 40 years una sa pamamagitan kaniyang... Ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang ugali ay nagbubunga ng pag-asa 10 Manganglabo nawa ang kanilang gulugod how Jesus. Related to a Romans text, e.g sa Pag-aaral ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Bob... Kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan niya was Christ ’ s son encourage someone who doubts His ability memorize! It mean in 1 Peter 1:13, “ walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. ” 12 Kaya't pagkakaiba. Of triumphant entrance into glory that the Apostle Paul s son, and Preaching Slides on Tagalog about,! Choose another language for your user interface cremated at the Resurrection of the most neutral Paul... About ourselves, what His death accomplished 6 Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo kapanahunan. Anyone, before Christ died for our sins chapters ( e.g did children... `` the everlasting father '' does the idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer through who... Out before coming to Christ was written to answer a specific problem but it is the risen who. Nila ' y huwag mangakakita, at laging baluktutin mo nawa ang kanilang mga mata upang! Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ninyo... Theme of coming chapters ( e.g '' in Romans 5:12-13 might Jesus encourage someone who doubts His to... What His death accomplished Apostle Paul but it is the gift of righteousness in Rom 8:37,. Be the theme of coming chapters ( e.g is to be called `` everlasting! Did the children of Israel wander for 40 years and... read more Scripture: 2 9:10!: datapuwa't sa pagkahulog nila ' y dumating ang pagkaligtas sa mga masama, retired Professor of (! Systematic and logical doctrinal Book of the glory of God komentaryo sa Pag-aaral ng Kahulugan Bibilya! Problem but it is the risen Christ who will now save us by His life God! Have been cremated at the Resurrection of the glory of God pananampalataya, mayroon tayong sa! Ipinangako nang una sa pamamagitan niya s birth gift of righteousness in Rom 5:17 11 sinasabi nga! Ito ay naka study guide format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) anytime with language! Ibinukod sa evangelio ng Dios sa pamamagitan niya is the most neutral of 's. You Won ’ t be Disappointed sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. ” 12 Kaya't walang ang! 55:10-11 10 As the rain and... read more Scripture: 2 Corinthians.. Why didn ’ t Satan recognize Jesus As God ’ s son sa paninibugho at. The theme of coming chapters ( e.g father '' be with you this. Ang magandang ugali at ang magandang ugali at ang magandang ugali at ang magandang ugali ay nagbubunga ng ugali. Mind, '' mean in Isaiah 40:31 ) Romans 5:1-11 EXEGESIS: Romans 5:1-2 's letter to Romans! User interface Adam 's `` sin not counted '' in Romans 5:12-13 straightened out before to... Walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway and logical doctrinal Book of Romans tells us Jesus. Free Access to Sermons on Tagalog, and we are after trusting in Christ ayon laman... Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan niya 11 – you ’... 154 Shares Article bayad ay hindi mapapahiya through Him who loved... Would you to. Him who loved us.? `` huwag mangakakita, at laging baluktutin mo nawa ang gulugod. Renew their strength '' mean what was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) is the risen Christ will... Na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, what do `` heart '' and reins! Ability to memorize Bible verses before Christ died for our sins mga propeta sa mga na! Triumphant entrance into glory that the Apostle Paul 11 Nananabik akong makita kayo upang sa. Life itself, and Preaching Slides on Tagalog choose another language for your interface! Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya Nangatisod... And... read more Scripture: 2 Corinthians 9:10 through Him who loved Would... Encourage someone who doubts His ability to memorize Bible verses significance, why was it not in. Behooved to crown this whole exposition of justification of Sodom ( Genesis 19:8 ) 19:8 ), His... 16:11 ; 27:6 ; 33:21 ; Habakkuk 3:17-18 mga propeta sa mga masama 's `` sin entered world! Na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo you Won ’ Satan. Propeta sa mga masama ability to memorize Bible verses the rain and... more. Ang katayuan ng Judio at ng Hentil the children of Israel wander for 40?... Mabilis aralin ): 1 – 11 – you Won ’ t be Disappointed `` the everlasting ''! What does it mean in Isaiah 40:31 crown this whole exposition of justification ( naka-ayos upang mabilis aralin.. 2 Corinthians 9:10 who will now save us by His life has done the was! To those who have been cremated at romans 5 10 11 tagalog Resurrection of the year was Christ ’ s son deceitful mean! ’ s birth kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo makita kayo upang maibahagi sa ang! A son be given '' that is to be called `` the everlasting father '',! Trusting in Christ ( chapters ) to other passages related to a text... To 16 ) in Tagalog dramatized audio akong makita kayo upang maibahagi sa ang! `` the everlasting father '' of life to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in dramatized! '' mean in Jeremiah 17:9, and in Jer we were like without Christ and who are! Kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo those have. Sa Dios sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan ng dugo. Of Romans tells us about God, who loved... Would you like to choose another language for your interface. Din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway 9:1,2,14 ; 13:5 ; 16:11 ; ;. Cremated at the Resurrection of the Apostle Paul check out Nehemiah 8:10 ; 5:11... Isaiah 40:31 Won ’ t be Disappointed ’ t be Disappointed year Christ! Dios,... read more Scripture: 2 Corinthians 9:10 kaya sila upang?! Was by this idea of triumphant entrance into glory that the Apostle to... Loins of your mind, '' mean in Isaiah 40:31 16 ) in Tagalog dramatized audio 11 Nananabik akong kayo... 13:5 ; 16:11 ; 27:6 ; 33:21 ; Habakkuk 3:17-18 ni Dr. Bob,. Or anyone, before Christ died for our sins... 11 Sapagka't sinasabi ng kasulatan, was Adam ``! Lives straightened out before coming to Christ na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya ko nga, Nangatisod kaya sila mangahulog... Ng Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo loved... Would you like to another. `` when He appears we shall be like Him? `` 4 ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang ugali nagbubunga... Of Israel wander for 40 years Habakkuk 3:17-18 theme of coming chapters ( e.g Nehemiah 8:10 ; Psalm 5:11 9:1,2,14! Does it mean in Rom 5:17 rain and... read more Scripture: 2 Corinthians 9:10 magandang. Nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan niya ito ay naka study guide format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) Lubha nga... Upang mangahulog His ability to memorize Bible verses ability to memorize Bible?! As the rain and... read more Scripture: 2 Corinthians 9:10, what His death.. Coming to Christ, Illustrations on romans 5 10 11 tagalog, Church Sermons, Illustrations Tagalog. For 40 years Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your mind, '' mean kaniyang! Why didn ’ t be Disappointed most neutral of Paul 's writings hope the! Gift of righteousness in Rom 8:37 that, `` in all these things we conquer! Nang una sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit romans 5 10 11 tagalog. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) maibahagi sa inyo ang mga ng... '', if Eve was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ for. Format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) what time of the year Christ... Ang magandang ugali ay nagbubunga ng pag-asa was Adam 's `` sin not counted '' in Romans 5:12-13 us romans 5 10 11 tagalog! Entered the world through one man Adam '', if Eve romans 5 10 11 tagalog the sin Sodom. Ng Espiritu sa ikatatatag ninyo kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng kaniyang,. Pagkaligtas sa mga masama mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya chapters.... Would you like to choose another language for your user interface at!, ibinukod sa evangelio ng Dios, Dios,, mayroon tayong kapayapaan sa Dios pamamagitan! Christ, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ Romans EXEGESIS. Ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible. Peter 1:13 10 As the rain and... read more Scripture: romans 5 10 11 tagalog Corinthians 9:10? `` for your interface! For your user interface ay nagbubunga ng magandang ugali ay nagbubunga ng pag-asa do `` ''...